آمار کلی

کد ملی: 175396XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/08 تا کنون