آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی چرخاب و دره میرابی زرین شهر عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/03/18 تا 1396/12/24