آمار کلی

کد ملی: 106135XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ناجی صنعت عطار نیشابور رئیس هیئت مدیره فعال 1398/02/08 تا کنون