آمار کلی

کد ملی: 380017XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یکتا پیمان سنندج بازرس اصلی فعال 1395/02/27 تا کنون