آمار کلی

کد ملی: 325676XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زانیار تجهیز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1390/06/15 تا کنون