آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی ساختمانی نوین راه جاسک بازرس اصلی خارج شده 1387/12/07 تا 1392/08/25