آمار کلی

کد ملی: 045145XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
میلاد سلامت آتنا عضو هیئت مدیره فعال 1393/06/26 تا کنون