آمار کلی

کد ملی: 515993XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رزبرجی صنعت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1391/09/13 تا کنون