آمار کلی

کد ملی: 094502XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
معماران نگین برتر بنا سنگ مدیرعامل فعال 1398/12/08 تا کنون
نیک سازان برق مشهد عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/08/15 تا 1394/11/24