آمار کلی

کد ملی: 432079XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایمن درمان داریا عضو هیئت مدیره فعال 1391/08/17 تا کنون