آمار کلی

کد ملی: 065016XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 0

خارج شده: 3

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
لوتوس راه مشاهیر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/11/24 تا 1396/12/12
آباد راه ارغوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/11/17 تا 1398/04/10
آراز راد کهن مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/08/18 تا 1396/12/13