آمار کلی

کد ملی: 603914XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نگین پخش مهسا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/08 تا کنون