آمار کلی

کد ملی: 173982XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نه هزار و چهارصد و پانزده آبدرمانی شفا بخش دیبگلوی مواضع خان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1395/01/16 تا کنون