آمار کلی

کد ملی: 114248XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیک نوبهار زمرد بازرس اصلی فعال 1392/08/30 تا کنون