آمار کلی

کد ملی: 420028XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سبزینه سارینا مبینا بازرس اصلی فعال 1398/01/21 تا کنون