آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل بین المللی جاده ای توکا ترابر عضو هیئت مدیره خارج شده 1382/09/28 تا 1386/03/25