آمار کلی

کد ملی: 362190XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی برق رسانی کویر 1791 زاهدان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/05/09 تا کنون