آمار کلی

کد ملی: 116008XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سنگین سازه حمل بازرس اصلی فعال 1397/01/29 تا کنون