آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع بستهبندی نمونه فوم مسعود مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منحل شده 1382/08/15 تا کنون