آمار کلی

کد ملی: 007545XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی بهامین طب پارسیان بازرس علی البدل خارج شده 1391/09/01 تا 1393/10/28