آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن فرهنگیان ناحیه دو مشهد شماره 3 عضو هیئت مدیره فعال 1382/04/14 تا کنون