آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
از آدرس قبل به آدرس جدید بوشهر خیابان دهقان ساختمان معزی طبقه همکف بازرس اصلی فعال 1383/02/25 تا کنون