آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه توانبخشی معلولین ذهنی مادر شهرستان خوی عضو هیئت مدیره فعال 1386/04/24 تا کنون