آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سرمایه گذاری توسعه گردشگری یاس زیدشت نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1387/03/29 تا 1394/05/25