آمار کلی

کد ملی: 126174XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان سیمان نیزار قم منشی هییت مدیره منحل شده 1393/02/16 تا کنون