آمار کلی

کد ملی: 063888XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تاسیساتی کاووس گاز گنبد مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/04/11 تا کنون