آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرمان ساز فارس گروه پنج هزار و پانصد و هشتاد منشی هییت مدیره فعال 1392/11/27 تا کنون