آمار کلی

کد ملی: 001611XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سانا گستر پویا مهر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/05/26 تا کنون