آمار کلی

کد ملی: 126221XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی یارا نیرو صنعت پارس بازرس اصلی خارج شده 1395/03/08 تا 1397/08/14