آمار کلی

کد ملی: 209232XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساخت و توسعه روماک ساری مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/07/22 تا کنون
راه وساختمان طاقدیس نکا نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1398/04/26 تا 1398/10/01