آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی راست کاران دشتستان گروه 4242 شماره ثبت 1932 21/3 / 1391 و بازرس اصلی فعال 1391/04/19 تا کنون