آمار کلی

کد ملی: 308006XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
داهیان پارس ویرا عضو هیئت مدیره فعال 1396/04/31 تا کنون
رهروان ماندگار هفت واد بازرس اصلی خارج شده 1395/10/08 تا 1398/09/30
مدرن سازان صندید کویر بازرس اصلی منحل شده 1393/06/29 تا کنون