آمار کلی

کد ملی: 299206XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پویشگران فیزیک کاربردی بوتیا رئیس هیئت مدیره فعال 1398/11/12 تا کنون