آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیروز حمل ونقل بازرس علی البدل خارج شده 1385/06/10 تا 1387/08/23