آمار کلی

کد ملی: 005923XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سرج مد آریا آذر رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/06/15 تا 1396/05/21