آمار کلی

کد ملی: 079486XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مانا برج پارسه عضو هیئت مدیره خارج شده 1398/09/25 تا 1398/11/28