آمار کلی

کد ملی: 416026XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دامپرور گلبهار الیگودرز عضو هیئت مدیره فعال 1396/01/16 تا کنون