آمار کلی

کد ملی: 006616XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه ارزش آفرین نوآور منشی هییت مدیره فعال 1397/01/20 تا کنون