آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فراورده های غذایی مایده شیرین بازرس اصلی خارج شده 1391/06/19 تا 1392/10/05