آمار کلی

کد ملی: 195114XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آذرخش اروند عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/02 تا کنون
ستاره قایم آبادان بازرس علی البدل فعال 1396/09/11 تا کنون