آمار کلی

کد ملی: 353993XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دیلم گستر دریا دلان جنوب گروه سه هزار و هشتاد و پنج منشی هییت مدیره فعال 1397/04/16 تا کنون