آمار کلی

کد ملی: 200076XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پی کاوان زرین اروند مدیرعامل فعال 1398/04/29 تا کنون
پی کاوان زرین اروند نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/08/02 تا کنون