آمار کلی

کد ملی: 214191XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سبک بال آمل عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/15 تا کنون