آمار کلی

کد ملی: 007376XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
محدود مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/05/03 تا کنون