آمار کلی

کد ملی: 006239XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی گوهر کویر کرمان عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/11/07 تا 1395/04/09