آمار کلی

کد ملی: 175533XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دانش بنیان بهینه گستر رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/05 تا کنون