آمار کلی

کد ملی: 403200XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گندم طلایی زین آباد عضو هیئت مدیره فعال 1392/04/11 تا کنون