آمار کلی

کد ملی: 005671XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی عمران سازه شفق تهران مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1395/04/07 تا کنون