آمار کلی

کد ملی: 007997XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
قدرت تجارت فردوس مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/10/08 تا کنون
فتح تجارت یاسمن رئیس هیئت مدیره فعال 1392/10/08 تا کنون