آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صندوق توسعه کشاورزی استان همدان بازرس اصلی خارج شده 1383/11/15 تا 1385/10/05